From Legacy V2
From V1
Alpha Tokenomics
Stake ALPHA?
Stake ALPHA get BETA at Alpha Tokenomics

Positions

Supply
Borrow
APR V2
ALPHA Rewards/Day V1
ALPHA Rewards/Day V2

Lending

Asset
Balance
APY V1
APY V2